સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 28 May 2021

VIVIDH JILLA NA JILLAFER BADLI MATE NA PROVISNAL SENIORITY LIST.VIVIDH JILLA NA JILLAFER BADLI MATE NA PROVISNAL SENIORITY LIST.

Welcome to Testbook - The most trusted exam preparation app for competitive exams. Supported by a community of 1.4 crore+ students, we offer a flawless online coaching experience for all major government exams for FREE. With various sectors such as railways, banking, SSC etc., exams like SSC CGL, SSC CHSL, GATE, CTET, RRB NTPC, RRB GROUP D, RRB JE, SSC CHSL, SBI PO, SBI Clerk, SSC CPO, IBPS PO, DRDO MTS, DRMC, CIL, LIC Assistant Mains, etc., we aim at providing the best learning environment with an end-to-end preparation model. We’ve introduced live coaching, free mock tests, personalized doubts sessions, a dedicated coach and PDF Notes.

UPPER PRIMARY

PRIMARY 

બોટાદ જિલ્લાફેર બદલી સિનિયોરિટી યાદી 2021

જામનગર જિલ્લાફેર બદલી કામચલાઉ સિનિયોરિટી યાદી 2021

સુરત જિલ્લા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ જિલ્લાફેર સિનિયોરિટી યાદી 2021

પાટણ જિલ્લાની ગણિત વિજ્ઞાન કામચલાઉ સિનિયોરિટી યાદી જાહેર

જામનગર જિલ્લાની કામચલાઉ સિનિયોરિટી યાદી જાહેર

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાની જિલ્લાફેરની કામચલાઉ સિનિયોરિટી યાદી 2021

ડાંગ જિલ્લાની કામચલાઉ જિલ્લાફેર શ્રેયાન યાદી 202021


પોરબંદર જિલ્લાની કામચલાઉ જિલ્લાફેર શ્રેયાન યાદી 202021

પોરબંદર જિલ્લાની જિલ્લાફેરની ફાઇનલ સિનિયોરિટી યાદી 2021

અરવલ્લી જિલ્લાનું લિસ્ટ નીચે આપેલ છે.

ધોરણ ૧ થી ૫ અગ્રતા સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ધોરણ ૧ થી ૫ એકતરફી સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ભાષા અગ્રતા સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ભાષા એકતરફી સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ગણિત-વિજ્ઞાન અગ્રતા સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ગણિત-વિજ્ઞાન એકતરફી સિનિયોરીટી લીસ્ટ
સામાજિક વિજ્ઞાન અગ્રતા સિનિયોરીટી લીસ્ટ
સામાજિક વિજ્ઞાન એકતરફી સિનિયોરીટી લીસ્ટ


ગીર સોમનાથ નું લિસ્ટ

ગીર સોમનાથ પ્રોવિઝનલ સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ગીર સોમનાથ પ્રોવિઝનલ સિનિયોરીટી લીસ્ટ અંગે લેટર


ખેડા નું લિસ્ટ
ખેડા -નડિયાદ સિનિયોરીટી લીસ્ટ

ખેડા ૧ થી૫ સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ખેડા ગણિત-વિજ્ઞાન સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ખેડા સામાજિક વિજ્ઞાન સિનિયોરીટી લીસ્ટ
ખેડા ભાષા સિનિયોરીટી લીસ્ટ


નગર શિક્ષણ સમિતિ વડોદરા જિલ્લા ફેર બદલી કેમ્પ માં હાજર રહેવાપાત્ર ઉમેદવારોની યાદ


Download the Testbook app & avail the following:
Free Practice Sets of 50,000+ questions for better revision & practice
Live Classes by renowned expert faculties.
A set of 200+ Govt & Banking Recruitment Exams
3500+ Video Tips & Tricks from Experts
Daily Current Affairs with free downloadable PDF Notes.
Detailed smart analysis based on your performance with pointers to improve
Bilingual: To enable students with the preparations in their preferred language
Night Mode: To ensure nothing stops you with your govt exam preparations
Testbook Pass- Get 12000+ Mock Tests with 4000+ online classes for 200+ exams in TB Pass.
Personal Coach- A Dedicated mentor for each student to ensure proper guidance

Install the Testbook app today & get the latest exam-related updates. Our live classes & online courses are designed to build your confidence.

No comments:

Post a Comment