સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Saturday, 22 May 2021

Viral video

Viral video

Download the Testbook app & avail the following:

anytime.


વરસાદની આગાહિ અંગે ગુજરાતી સમાચાર અહિંથી વાંચો

 

Hourly forecasts


Free Practice Sets of 50,000+ questions for better revision & practice

collected.


 
 
 
 


ગુજરાતીમાં માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરોLive Classes by renowned expert faculties.
A set of 200+ Govt & Banking Recruitment Examsયાસ વાવાઝોડું લાઈવ જોવા માટે અહી ક્લિક કરો


3500+ Video Tips & Tricks from Experts
Daily Current Affairs with free downloadable PDF Notes.અહીંથી જુઓ સંપૂર્ણ વિડીયો

📌 Exquisite Themes:

Download the Testbook app & avail the following:
Free Practice Sets of 50,000+ questions for better revision & practice
Live Classes by renowned expert faculties.
A set of 200+ Govt & Banking Recruitment Exams
3500+ Video Tips & Tricks from Experts
Daily Current Affairs with free downloadable PDF Notes.
બે ટેણીયાની મસ્તિનો ક્લાસીક વિડીયો અહિંથી જુઓ

 

mobile='yes'VIVIDH JILLA NA JILLAFER BADLI MATE NA PROVISNAL SENIORITY LIST.

corona.

Welcome to Testbook - The most trusted exam preparation app for competitive exams. Supported by a community of 1.4 crore+ students, we offer a flawless online coaching experience for all major government exams for FREE. With various sectors such as railways, banking, SSC etc., exams like SSC CGL, SSC CHSL, GATE, CTET, RRB NTPC, RRB GROUP D, RRB JE, SSC CHSL, SBI PO, SBI Clerk, SSC CPO, IBPS PO, DRDO MTS, DRMC, CIL, LIC Assistant Mains, etc., we aim at providing the best learning environment with an end-to-end preparation model. We’ve introduced live coaching, free mock tests, personalized doubts sessions, a dedicated coach and PDF Notes.

These four types of viruses were found in this patient.

Click Here to Read in Gujarati

Source: Vtv News


Download the Testbook app & avail the following:
Free Practice Sets of 50,000+ questions for better revision & practice
Live Classes by renowned expert faculties.
A set of 200+ Govt & Banking Recruitment Exams
3500+ Video Tips & Tricks from Experts
Daily Current Affairs with free downloadable PDF Notes.

LEARNING REMINDERS: Build your learning routine with customized push notifications that fit your schedule

No comments:

Post a Comment