સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 21 May 2021

KALAMRUTAM ONLINE SUMMER CAMP 2021 BY CHILDREN UNIVERSITY Gandhinagar.


KALAMRUTAM ONLINE SUMMER CAMP 2021 BY CHILDREN UNIVERSITY Gandhinagar.


KALAMRUTAM ONLINE SUMMER CAMP 2021 BY CHILDREN UNIVERSITY Gandhinagar.

Held By Vidhyaniketan Department

phone, and our app will identify it in a snap!
સંપૂર્ણ સમાચાર જુવો અહીંથી


ORMATION AND SMART TIPS
Need to know when your plant will flower or what trees grow in your garden? Identify plants by photo or search the plant name in our database to get detailed information about each plant’s features and caring instructions.

PLANT CARE REMINDERS
Get notified when it's time to water, fertilize, mist, clean, and repot. Create a custom reminder in case your plant needs something special.

GREEN BLOG
Check out the “Plant care basics” series to learn more about your plants’ needs.


DOWNLOAD APK NOW

Date:- 21/5/2021 to 25/5/2021

Time:- 5:00 PM to 6:30 PM
prosperity.


Stay Safe and Be Creative During THE Corona Pendamic. 

* Presented by Children's University, Department of Vidyaniketan- *


 * A five-day online summer camp enjoying the fun of Corona .. *
 🥳🪘👩🎤⛹️♀️😀
  


Children studying in any standard
The vision of the children’s university is threefold :

The children of today have to be prepared to become builders of the future, - the future which would be marked by of competitive individualism by the synthesis of individual liberty, collective egalitarianism and universal and spiritual fraternity;
Compete in your very own summer sports games and take home the gold for your country! The most celebrated sports event of the world is now in the palm of your hand!

Select your favorite national team and participate in 40+ different sports events against thousands of athletes from all over the world. Enjoy simple yet challenging competitions including athletics events, shooting events, cycling events, swimming events and tennis, basketball, football, badminton, and many more! Victory and 
The children’s university will lead the children

The new world of the future will cultivate material
Game Features:
- 40+ different sports events in legend mode and tournament mode
- Stunning 3D graphics, cut scenes and animations
- Realistic physics and intelligent AI opponents


Play the best games for girls in your dream summer camp with Sweet Baby Girl and friends! Explore super fun summer holiday activities and play the cutest girl games. Dress up and style hair for Sweet Baby Girl – mix and match girly clothes and dress up for the best summer holidays! Get creative with fun summer hairstyles: wash, brush, cut and style hair. Clean up and decorate the girls' camper and go kayaking with your best friends in the river! Make fresh summer fruit lemonade and roast super sweet marshmallows over a campfire, play games with other kids! Play kids' games with Sweet Baby Girl and have the best summerPlay a new summer mini game – take care of a very cute pet dog! You can feed the dog – guess what treat your friend would love! Play games with the ball and wash the pet! Take good care of your dog friend and make sure your pet is always happy!
Sweet Baby Girl Summer Camp holiday games for girls and boys, kids and toddlers:
· NEW! Take care of a sweet pet dog! Feed, wash & play games with your new best friend!
· Go on a camping holiday with your best friends Katie, Emma, Chloe and River! Have loads of fun!
· Play summer camp dress up and makeover with Sweet Baby Girl!
· Shampoo, wash, brush, cut and style hair for the summer holidays!
· Clean up, design, paint and decorate cute girls' camper!
· Summer is hot! Slice fruits and make fresh lemonade for your friends!
· Roast marshmallows over a campfire and make s'mores for kids!
· Compete in the fun kayak race game and help Sweet Baby Girl win!
· Collect cute summer camp trophies and diamonds!

Register to join the free summer camp via the following link:


ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment