સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 94093 54409 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Friday, 2 April 2021

You can find out who is online on WhatsApp even without opening the APP, try these tricks

You can find out who is online on WhatsApp even without opening the APP, try these tricks

whatsapp


Often in the messaging app Whatsapp, you want to know who is online in your contact list at the moment. But for now, you have to open the app for this and then you will be able to see who is online or who is not. So today we will tell you a special trick, through which you will know who is active in your contact list.


Search GBWhatsApp first

With the help of this trick, you can know who is active in the contact list without coming online. For that first you have to search GBWhatsApp on Google. After that you can download its APK file from the link. After which you install the GBWhatsApp app in the phone from the APK file.


Notifications will be available online

After downloading the GBWhatsApp app, go to Settings and see the Main / Chat screen option. Click on it. After which the option of Contact Online Toast will come in front of you. Click on it and then select the contact whose online status information you want. Now whenever that contact comes online you will get a notification immediately. However let me tell you that this is a third party app that you can download at your own risk.


You may find this post very useful. If you like this post and the information of this post is useful to you, you can follow our website and you can comment and let us know. You will find this post useful and people You this

No comments:

Post a comment