સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Wednesday, 14 April 2021

Uncontrollable car plunges into the air, kills five Gothas, hits a divider, creating movie scenes

Shocking CCTV of Jodhpur:Uncontrollable car plunges into the air, kills five Gothas, hits a divider, creating movie scenes
Horrific CCTV footage of the accident near Jodhpur in Rajasthan has come to light. A Bolero car traveling at breakneck speed on the highway near Kudi suddenly collided with a divider. After colliding with the divider, the car flew in the air and started hitting. 


This post is not meant to intimidate you, but to explain to you that you should not make a mistake that will cause you to lose your voice. Be careful, think about your family and father's attention.The car slammed into the air and crashed into the wrong side a hundred feet away. Looking at the CCTV footage, it seems that the accident caused film scenes on the road. The car was crushed in an accident on Sunday evening. The driver was seriously injured in the accident and was shifted to hospital.


If you like the post, please let us know in the comments. If you like this post, you can follow our website and send it to people.


From the video given here you can know and guess what happened to the man sitting in the vehicle. You watch this post carefully and send this post to the people and explain. You also have to be careful while driving and people Send to


No comments:

Post a Comment