સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 16 April 2021

Puzzle Solution Dimagi Kasrat Koyda Ukel | IQ Test

Puzzle Solution Brain Exercise Puzzles Solution | IQ test
Puzzle Questions: -


Friends, I.A.S. No. Interview questions are always under discussion. It is said that any question can be asked from the candidates in UPSC exam. So here are a few questions for you to sharpen your mind. You can make your preparations by looking at it. The questions given to you apost can be very useful. You may like the questions of this post. Apost can share with people.

A large number of outstanding puzzles, education online learning methods that give students a combination of learning to a limited extent

Reasonable puzzles - a set of puzzles in a nice way, many games in the game. We have jointly compromised various cool puzzle tournaments in one game that embraces less field.


A clever puzzle game is best for those who prefer brain games, brain activity or logic games.

The game assumes a small room and therefore it will be easy and safe to play even on sensitive devices.

Puzzle Answer: -

Answer:
Suppose you are traveling in a bus with 10 passengers. So initially you are 10 + 1 (you) passengers in the bus.


Now there are two passengers left in the 1st stand and 4 come in the bus.
Show passengers in the bus after the first stand 11-2 + 4 = 13.

Now on to the second stand. Five leave the bus and 2 passengers arrive in the bus. The passengers in the bus after the second stand are 13 - 5 + 2 = 10


Now in the third stand 2 passengers got off the bus and 3 arrived. Now after the third stand the passenger in the bus is 10-2 + ​​3 = 11.

So the answer is 11 passengers are left in the bus 11


No comments:

Post a Comment