સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Monday, 5 April 2021

hit by the bus of the school where studyingThe bus I was studying in hit the bus:3 students lost control on a bike going to rescue a cow, a school bus coming from behind dragged the student 35 feetOne student died at the scene, two students were hospitalized
Watch Video
A student riding a bike was killed and two others were injured in a road accident in Bharatpur, Rajasthan on Saturday. The incident took place in Nadbai area while rescuing a cow. The three students on the bike lost control of the bike when they came across the cow. At that time, they were caught in a speeding school bus. One student was trapped in the front wheel of the bus. The bus was at such a speed that the student slipped to 35 feet. He died on the spot. Two other injured students have been 
hospitalized.Police seeking information from locals
At about 8 a.m. three students were going to school on a bike. Then suddenly the cow came in front. He made a little U-turn to avoid the cow. The three students were hit by a school bus coming from behind at that time. A student on a bike got under the bus. The bus dragged him 35 feet. This student died.
My
deceased student Tagore was studying in Std-11 in the same school. He was hit by a Tagore school bus. The other two students on the bike were studying at another school. The name of the deceased student was Bhanu Pratap. He lived in the ware house colony of Nadbai. The family is shocked to hear the news of their son's death.


Extreme grief among family members in the hospital
You can find out in this post and also show people. If you like this post, you can send this post to people and show it to people. If you like this post and you want to see another post. You can see it across our website. You can see a good post on the website


No comments:

Post a Comment