સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 16 April 2021

Big relief: Tank, petrol and diesel prices fall sharply

Big relief: Tank, petrol and diesel prices fall sharply


Petrol was reduced by 15 paise per liter and diesel by 12 paise per liter. For the third time in the last 30 days, the price fell by a few paise to a total of 20 paise. Despite the rise in crude prices in the international market, India has not seen any major rise in the last one month in view of the Assembly elections.

Gujarat Government Advertisement

In the national capital, petrol was priced at Rs 70.5 per liter, down from Rs 70.50. In the economic capital, Mumbai, petrol was available at Rs 4.5 a liter.

In Ahmedabad in Gujarat, petrol was priced at Rs 7.5 per liter and diesel at Rs 7.5 per liter. In both cases there was a decrease of 15 paise.


Petrol-diesel prices have been skyrocketing for the last six months. For the first time since then, a sharp fall in international crude oil prices on March 9 last month led to a slight drop in money. Then on March 30, there was a decrease of a few paise.


This is the third reduction in the last 20-2 days, with petrol-diesel prices falling by an average of 20 paise. There has been no change in petrol-diesel prices in the last 15 days.

Also Read 
Get A Driving License At Home


You have been informed about petrol in Apost. You can send this information to your acquaintances. You may like this post. If you like this post, you can also follow our website. You may like this post very much. You may find the information in this post very useful.


If you like this post, send it to people and if you want to know such information, let us know in the comments. We will let you know about other such posts.

No comments:

Post a Comment