સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 2 March 2021

Punishment to be fun:2 Australian friends were sitting on a mattress on the beach enjoying a beer
Punishment to be fun:2 Australian friends were sitting on a mattress on the beach enjoying a beer, when suddenly the wind blew the two across the ocean.

Video

On the mattress the two remained stranded in the sea for many kilometers with the wind
With the help of Perry and Noah, his friend Jet Sky was rushed

Read In Gujarati News 

Who doesn't like to go to the beach with friends on weekends but if this party turns into a crisis! Something similar happened with 2 friends in Australia. The two friends were chatting while sitting on the mattress in the sea and suddenly a strong wind blew and they reached the other side of the sea.
The incident happened last Saturday when Jack Perry and Noah Palmer arrived at the beach to relax. It occurred to him that he should relax at sea with the mattress. The two friends were sitting on the mattress laughing and joking. He was also doing photography to capture this movement of his forever. He also took an ice box full of beer to cheer. Suddenly a strong wind blew and the two friends reached the other side of the sea with the mattress strained for several kilometers.
Perry says the wind was so strong that we couldn't drive the mattress against it and we reached the other side of the sea. He managed to call his friend Treks to help him. Jets arrived in the sky to rescue both tracks.Both these mattress friends were having fun

Perry says the shark in the ocean was not a cause for fear for him but the fear began when a beer bottle came out of the icebox and sank due to a hole in the mattress.

No comments:

Post a Comment