સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Saturday, 27 March 2021

Landslide:Rishikesh-Badrinath highway suddenly collapses, chaos ensues during ongoing operationLandslide:Rishikesh-Badrinath highway suddenly collapses, chaos ensues during ongoing operation


The landslide occurred on Rishikesh-Badrinath highway. During the ongoing operation on the highway, a part of the mountain collapsed and fell down. There were no casualties among those standing at the bottom of the hill and a short distance from the JCB. The accident was followed by a traffic jam on both sides of the highway. A video of the incident was captured on his mobile by a person present there and shared on social media.
Here you can see that there was a landslide in Rishi Cache. You have also been given a video here which you can click and watch and you can also send that video to people.
You can find this post very useful and you can also send this post to people. You can let us know what works best in this post by commenting. If you like this post, you can let us know by commenting. And Even if you don't like it, you can let us know in the comments
If you like the information of this post, you can send this post to your family members and you can also send the information of this post to your friends.
If you want to know about any other post, you can let us know. You can fix this post very well and you can also show this post to people.


If you like this information, you can comment and let us know. And not only that, you can also tell us which post you want to see. And we can inform you about that post.
If you find this post interesting you can let us know and you can send this post to your family members. You may like this post very much and you can also send this post to your family members and your friends. You may need this post.

No comments:

Post a Comment