સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Wednesday, 2 December 2020

WFVS: Upload Full Whatsapp Video Status


=>How to Work Whatsapp Full Video Status:
Android Application Description of WFVS App.
<=> Set Full Video Status
->  Click on the play button - You will see videos saved in your mobile.
->  Click on selected video, the video will play
-> Click on the share button.
- You will be able to share video on Whatsapp.
Status and most amazing the video will be automatically split in 30 seconds and Full Video will be set as your whatsapp status. Wow So Nice...
<=> Status downloader
->  You can Save whatsapp status set by your Whatsapp friends.
->  You can also share it as your whatsapp status and Saver in Your Mobile.
->  For your facility, the status of your friends have been decided in two Section.
(1)Video
-> From here you can see and Save videos of your friend’s Whatsapp status. You can also set it as your status.
(2) Image
-> From here you can see and save images set by your friends as whatsapp status. you can also share it.

Read : Avast Antivirus – Mobile Security & Virus Cleaner ::: Best Application for Android phone

Video MP3 Converter


<=> Audio converter
-> See all list Video Status convert into MP3.
-> You can share, set as ringtone and delete.
<=> Downloads
-> See all Downloads video and image here.
-> You can share, set as a Whtasapp Status and delete it.

Now you can 3 Works in 1 Android application.
1) Set Full Video in Whatsapp Status.
2) Status Downloader / Status Saver 2018
3) Convert your favorite Video Status into MP3 and set it as a mobile ringtone.
 "Best app for wa tweaks or wa tweak for whatsapp status."

No comments:

Post a Comment