સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 8 December 2020

StayFree - Screen Time Tracker & Limit supper Application

People are getting more and more hooked in to mobile phones. By using screen time, we will better understand the utilization of our mobile phones. A successful person can manage his time better.

Also Read  Music Maker JAM : Like Music Studio APK Download 2020


♢What makes StayFree special?

✔ Highest rated Self Control app

✔ Extremely fast and user-friendly interface

✔ Most accurate usage statics

✔ Quick customer support

✔ Battery friendly


♢YOU ARE Important

StayFree remains very new and your support is extremely important to us! If you wish the app, please leave us a comment. If you've got suggestions or want to ascertain something improved, don't hesitate to succeed in out!

સંપૂર્ણ સમાચાર વાચો ગુજરાતીમા


Application daily usage

Screen time will show a detailed view of daily mobile phone usage, accurate for phone usage in each hour, which apps have been opened. How much time is used, with screen time, you can better allocate mobile phone usage time. 

Also, read  Photo Editor is a small but powerful photo editing Android application.


Weekly use of the application

By checking mobile phone usage statistics in the last week up to one week of application use. Know your daily mobile phone usage trends


Application and category limits


important link::

application downl0d from here
 If you run into any issues with the app or have suggestions on what we will do to enhance it, please send us an email: hello.stayfree@gmail.com

No comments:

Post a Comment