સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 94093 54409 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Search This Website

Tuesday, 1 December 2020

SSA Gandhinagar Recruitment For various post

SSA Gandhinagar Recruitment For various post

Samagra shixa abhiyan gandhinagar Recruitment for Following posts

On-line applications are invited from candidates with suitable qualifications and sufficient experience to prepare a selection list for the above posts at the district and taluka level in the state of Gujarat under the entire education. Of rank-2 | Only female candidate applications for the post will be considered valid.


Important Dates:-


Online Apply start date:: 26/11/2020

Online Apply Last date: 05/12/2020

post Name :::

Madadnish Jilla co ordinator (Teacher Training) : 4 posts

Madadnish Jilla coordinator ( Girls Education) : 4 posts

Jilla Hisabi Adhikari :: 2 posts

Madadnish Jilla co ordinator ( MIS) : 4 posts

Block M.I.S. co ordinator: 17 posts

Other Post for Samagra shixa abhiyan

Important Link::


Click here to download the detailed ad.Apply Online for SSA RecruitmentThe candidate has to go to the online application website www.ssagujarat.org and click on Recruitment. Before applying, the candidate should read the instructions/guidelines regarding the required qualifications, age limit, experience, type of appointment,and remuneration for the above posts to be posted on the website. No application will be accepted in person, by post or courier at State Project Office and District Project Office.


The candidate should be present in person for the verification of the certificates, along with a print out of the on-line application along with a photocopy of the required certificates, passport size photographs as well as original certificates for verification.

No comments:

Post a comment