સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Monday, 7 December 2020

Some rural areas of Kutch are covered with dew

Atmosphere: Some rural areas of Kutch are covered with dew


Nirona

The heat wave increased amidst atmospheric heterogeneityThe heat grip against cold is getting stronger in Kutch amidst atmospheric heterogeneity. On Sunday, the rural areas of Kutch, including the Powerpatti panth, the holy pilgrimage site Narayan Sarovar, were engulfed in thick fog.

 Amidst the drizzle in the area, unsuspecting motorists had to keep their headlights on till noon and slow down due to fear of accidents.


 Local farmers are showing that cumin and castor crops are likely to benefit due to dew. In addition, the sacred pilgrimage site Narayan Sarovar on the shores of the Arabian Sea broke a record of fog and it was dark due to mist till 11.30 am. There was a crowd of pilgrims on the ghat of the holy lake but due to the fog, the view from one ghat to another became rare.


Narayan Sarovar


Read in Gujarati news 


Divaybhaskr news 


On Sunday, Kashmir Naliya in Kutch had a minimum of 15.6 degrees Celsius, a maximum of 32.8 degrees Celsius, Bhuj a minimum of 18.6 degrees Celsius, a maximum of 34 degrees Celsius, Kandla Port a minimum of 18.2 degrees Celsius, a maximum of 32.1 degrees Celsius and Kandla Airport a minimum of 17 degrees Celsius. In Kutch, where the temperature rose, people resorted to fans from 10 am to 8.30 pm due to the heat. It is to be noted here that with the onset of December, the heat has intensified instead of increasing.

No comments:

Post a Comment