સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 8 December 2020

Search, shop, travel, restaurants, movies, hotels, doctors, tickets and much more!
The JD app serves as a one stop solution to all your daily needs - whether it's to get information about theaters in theaters or theaters in your area, restaurants, Above, millions of ratings and reviews posted by users on Justidial will help you make an informed decision.Also read 

Avast Antivirus – Mobile Security & Virus Cleane
When you download the JD app you can enjoy some of the amazing features listed below:


* JD Verified Stamps and User Ratings help you choose the best businesses.

* View business listing photos and videos.


* Chat with businesses, family and friends.


Nearby Search Nearby M.E. By convenience.
* Sort your search results by properties like ratings, distance or popularity.

Also, read  WFVS: Upload Full Whatsapp Video Status


Get directions through interactive JD maps.


* Get business information (phone number, address, ratings) via SMS and email.


* Call any business with just one tap.


View business hours of managing business listings.


* Deal with your favorite businesses in just a few clicks.


* Add your business listing for free.


* Rate and review the businesses you use for services.


* Browse through JD Social for all breaking and trending news and watch all your favorite channels through the option of live streaming.

PDF 


Transactions are available: order food, book a table, book a doctor's appointment, cab booking, air ticketing, bus ticketing, hotel reservation, grocery purchase, book a car test drive, order medicine, order flowers, ac repair service, Shopping Online shopping and bill payments / recharges.

No comments:

Post a Comment