સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Saturday, 5 December 2020

Quick Heal Total Security

 Quick Heal Total Security, certified by AV-Test, provides robust web security against malicious threats. 
This app uses the Device Administrator permission.

Features & Benefits:

●Quick Heal's anti-theft technology prevents your device from being misused, if it gets lost or stolen. 

Motion Alarm: It notifies user instantly if the phone is moved from its current position, alerting about the possibility of a theft.

Wi-Fi Security: alerts you whenever your mobile device detects an unsecured Wi-Fi network.


Also, read 

Amareli District Employment Office Online Job Fair 2020

Scan Before Download: automatically scans apps even before you download them from the Google Play Store.

SafePe: secures your financial transactions when you use payment apps for online shopping, banking, paying bills, etc.

App Lock:Keep your sensitive content secure and private by locking any app with a PIN code, or fingerprint.

Boost: It speeds up device performance, improves battery life, and kills idle or running apps on demand.

Message Center: displays all crucial notifications and news alerts at a centralized place.

 Download Quick Heal App

Security Advisor: guides you about settings that can enhance the overall security of your Smartphone.

Regular Automated Virus Updates: takes automatic virus definition updates.

Intruder Detection: takes snapshots of anyone who tries to unlock your device with a wrong PIN.

No comments:

Post a Comment