સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 25 December 2020

PUZZLE : ONE BROTHER HAS SOME CHICKENS AND SOME SHEEP. 25 IS OUNTED IF ITS HEAD IS COUNTED. AND 90 IF THE FEET ARE COUNTED. SO HOW MANY CHICKENS AND HOW MANY SHEEP WILL THAT BROTHER HAVE ?


Gain a new experience with Easy game, which offers funny puzzles and unexpected solutions. You can get new experience with Easy Game, which offers funny puzzles and unexpected solutions. You can test your brain and creative thinking logic, memory and imagination.

Devbhoomi Dwarka Bharti Melo | New Date Declared


Apply common sense and focus on the details. Don’t solve the brain teasers in an ordinary way, some riddles really trick your brain!


Solve tons of tricky brain teasers to wash your brain daily.

• Apply real-life logic to beat the challenges.
• Test your savvy, imagination, and logic skills.
• Use hints if you need a clue.
• Find solutions to the riddles!
• Pass the time while improving your brain and mood.
• Play now and have endless fun! Easy Game helps you:

BECIL Recruitment 2021


★ Practice smart creativity
★ Handle and understand things better
★ Exercise endurance and concentration
★ Train memory and strategic thinking
★ Solve tricks to test your reflexes

Also Read 

NIRDPR Various Posts Recruitment 2020/21
ANSWER:

20 GHETA , 5 MARGHI

20 GHETA + 5 MARGHI = 25 MATHA

20*4 = 80 PAG, 5*2= 10 PAG

80+ 10 = 90 PAG.

PUZZEL : ONE BROTHER HAS SOME CHICKENS AND SOME SHEEP. 25 IS OUNTED IF ITS HEAD IS COUNTED. AND 90 IF THE FEET ARE COUNTED. SO HOW MANY CHICKENS AND HOW MANY SHEEP WILL THAT BROTHER HAVE ?

No comments:

Post a Comment