સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Sunday, 6 December 2020

Pixamotion Loop photo animator and photo video maker

Video Maker, Static Photos on Motion Editor and Live Motion Wallpaper Lapter Maker.

  Create live photos, live apers wrappers, moving backgrounds and themes with animation effects using Pixa Motion Photo Animator.


Also read 

Avast Antivirus – Mobile Security & Virus Cleane

  Create amazing short videos easily with Pixamotion Video Maker.  The Pixamotion app is a "motion on image editor" that lets you create stunning live photos in motion on the go.

  Pixa Motion is a powerful application for creating visual images that stand out from the crowd.

  Bring your photos to life with animated effects using "Pixa Motion Photo Motion Editor and Animator".


  "Moving Pictures" with motion steels and natural moves in your pictures also popularly known as cinematographs.Also, read  WFVS: Upload Full Whatsapp Video Status


  Animated images with natural motion and static part in the image create a new form of visual storytelling.

  Create cinematographs, create loop videos using hidden images, and share your creative visual stories on social media.

  The use of animation effects and amazing filters turns your still images into the most creative pieces of art.

  Set cinematographs, live backgrounds or live themes, you choose as your screen and wallpapers.

  You can set your dynamic themes and wallpapers as screensavers and wallpapers.


  Stunning animations create interactive and incredible backgrounds.


  Pixamotion Video Maker is a complete application for creating short videos using static images.


No comments:

Post a Comment