સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Monday, 7 December 2020

Photo Lab Picture Editor

Photo filters, picture frames, effects, collages & montage for quick touch-ups.Photo Lab boasts one of the vastest collections of stylish and funny photo effects: more than 900 effects to date! 

Also read 

Josh - Enjoy the most viral & trending short videos in your own Language App
Also read  Pixamotion Loop photo animator and photo video maker

App’s Foremost Features Include:

Neural Art Styles:
a new smart (and quick) way to turn any photo into an artwork - choose from over 50 pre-set styles.

Photo frames:
choose one of our beautiful frames if you need a final touch to your favorite picture.

Also read 

Quick Heal Total Security


Realistic photo effects:
place your image in an unlikely setting. 


Also read  Avast Antivirus – Mobile Security & Virus Cleane


Photo filters:
you don't need a pro photo editor to add some style to your images with various photo filters such as Black&White, Neon Glow, Oil Painting and many others.
Download Photo EditorThe simple and intuitive app interface helps you quickly learn how to use the picture editor. Almost a dozen of new photo frames and effects is added with each update. We maintain a fruitful dialogue with our users. If you didn't find a particular photo effect in the library, contact the team and you might see it in the next update.

No comments:

Post a Comment