સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 1 December 2020

Pandit Dindayal Awas Yojana 2020

 


गुजरात - पंडित दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना, Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana Online Form 2020, Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana (Housing Scheme)| New Updates News 2020,

पंडित दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना (आवास योजना) (एसईबीसी), गुजरात , रु 70,000 / - सब्सिडी (ग्रामीण क्षेत्र के लिए 70,000 / - और शहरी विकास विभाग की योजना की योजना के तहत रूपांतरण पर 45,000 / -)

Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana 2020: Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana Online Form 2020, Pandit Deen Dayal Upadhyay Awas Yojana (Housing Scheme) Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana Online Form 2020 Pandit Din Dayal Upadhyay Awas Yojana Online Form Online Apply Gujarat an enormous Announcement Has Been Made By The government For Those In Need Of Housing and other people Who Want to Create A Home.


A big announcement has been made by the government for those in need of housing and other people who want to create a home.


In the year 2014, under this scheme, Rs 45,000 was provided for housing assistance, after which the quantity was raised to 70 thousand.

So now the quantity has been increased to 1.20 lakh rather than 70 thousand. About 20,000 families within the state are going to be given this assistance.


The annual income limit is Rs. 1,20,000
The annual income limit for urban areas is Rs. 1,50,000
Own land should have a plot of land
Extremely thought-free caste issues are given first priority.

Assistance Criteria
Assistance up to 1,20,000/- within the urban housing scheme.


Pandit Deendayal Upadhyay Awas Yojana:


 official website: click here

Eligibility Criteria

  • Rs. 1,20,000/- Annual income in Rural area.
  • Rs. 1,50,000/- Annual income in Urban area.
  • B.P.L. Beneficiaries given preference.
Assistance Criteria 

  • Assistance up to 1,20,000/- in the urban housing scheme
  • vaashik Aawak Garam Vikas Ke Liye:120000/-
  • Aapki Maaliki Ka Palot Hona Chhiye.
  • Ati Pachhat Vicharti Vimukat Cast Ko pahele Agrta Deti He.
  • Yearly Arawak 150000/-
  • Naanakiy Jogvai Pandit Deendayal Upadhyay Awas Yojana;- 120000/

No comments:

Post a Comment