સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 29 December 2020

NCERT New Syllabus 2020-21 For Std 9 To 12

 

Will also take secondary education to the corner. The National Secondary Education Campaign (RMSA) is the latest initiative of the Government of India to achieve the goal of Universalization of Secondary Education (USE).


The campaign (RMSA) is also said to have launched plans to implement it at a total cost of Rs.20,120 crore during the 11th Plan.


SELF DEFENCE TRAINING FOR STD 6 TO 12 GIRLS


To provide access to secondary education with special references to economically weaker sections of the society, educationally backward, rural population and disabled children and other marginalized groups such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Educationally Backward Minorities (EBMs).

NCERT New Syllabus 2020-21 For Std 9 To 12

StandardDownload Link
Std 9 PDF : Click Here
Std 10 PDF :Click Here
Std 11 PDF :Click Here
Std 12 PDF :Click Here

To meet the challenges of universalization of secondary education (USE), there is a need for exemplary migration in the imaginary framework of secondary education.

Here you will find very good information to learn and know from this web including and more and more people will share and learn all the material to learn and put the information.

You will find government job and private job and plan information from the web here and the information will be updated daily

The new study order of NCERT has arrived. If you want to proceed in the study, you can click here. This study can be very useful in your teaching. If you are worried about your child, you can use this to educate your child and alleviate your own anxiety

No comments:

Post a Comment