સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 1 December 2020

MGVCL vidyut sahayak Junior Assistant Exam call Letter 2020

In view of the advertisement dated 26.12.2019 for selection for the post of Vidyut Sahayak (Junior Assistant) for MGVCL, a Computer Based Test is scheduled on dt. 09.12.2020 and dt. 10.12.2020 at various centers.


The question paper for the exam will have 100 questions from General Knowledge, English Language, Maths & General Science, Analytic & Logical Reasoning,Computer knowledge and Gujarati Language & Grammar. The total marks of the exam are 100.

The Question Paper will be in English & Gujarati Languages

How to Download MGVCL Jr Assistant Admit Card 2020 ?

Go to official website of MGVCL - mgvcl.com


Click on ‘Career’ Tab, given on the homepageDownload MGVCL Junior Assistant Call Letter from here
Now, click on ‘Generate Admit Card’ given under “In view of the advertisement dated 26.12.2019 for selection for the post of Vidyut Sahayak (Junior Assistant) for MGVCL, a Computer Based Test is scheduled on dt. 09.12.2020 and dt. 10.12.2020 at various centres.”


A new window will open where you need to furnish your details and click on ‘submit’ button


Download MGVCL Jr Assistant Admit Card

No comments:

Post a Comment