સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 4 December 2020

Know Your Vehicle Details Online By Numbers Plate [Parivahan Sewa]

One of the first and most important requirements, especially during a hit-and-run scenario, is the identity of the vehicle.


 In this case, it is the vehicle registration number. Even if you have managed to get the details of the vehicle’s number plate.


 Read on to find out how to check vehicle owner details by registration number.


Also read 

PM Kisan Samman Nidhi Yojana, PM Kisan List 2020


VAHAN is the best way to check vehicle owner name by registration number only and get the 
results quickly.

Parivahan Vehicle Owner Information List

1. Registration date

2. Owner’s name

3. Manufacturer and model of the vehicle

4. Engine number

5. Type of fuel

6. Vehicle insurance details

7. Emission standards

8. Registration Certificate status

9. Pollution Under Control certificate or PUC.

10. Chassis number

11. Financer’s name

12. Motor Vehicle tax details

How to Find Vehicle Owner Details Online? [Step By Step]

Step 2: Enter the vehicle’s registration number

Step 3:Enter the Verification Code from the Captcha Image

Step 4: Click on “Check Status” to proceed

How To Check Vehicle Registration Details With SMS?

Step 1: Enter VAHAN <Space> Vehicle Registration Number.

Step 2: Send the SMS to 7738299899.

You will receive complete details of the vehicle along with the vehicle owner’s name, RTO details, make and model, RC/FC expiry, insurance details, etc.

No comments:

Post a Comment