સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Saturday, 26 December 2020

IAS PUZZLE QUESTION FOR GENIUS PEOPLE.

General Information (GK) is a significant territory in all the serious test held in the nation. Hello friends, how are you and today I have come up with fun and learning information and below is the information in the area and it will be fun to share with your friends too?

Also Read

Gujarat Gramin Dak sevak Recruitment 2021


PUZZLE -3

After performing the multiplication, we reach the result by adding the individual numbers that make up the result.

If 12x12 = 144, then 1 + 4 + 4 = 9

If 23x23 = 529, then 5 + 2 + 9 = 16

If 34x34 = 1156, then 1 + 1 + 5 + 6 = 13

PUZZLE -2


PUZZLE- 1

3+5+6=151872
5+5+6=253094
5+6+7=303585
5+5+3=251573

.........
........
9+4+7=?


After these initial tasks, the classes were interrupted by war. During World War I, College Lodge allowed the U.S. military to use part of its tiffany for testing.. In 1917, the U.S. The Army divided American K College Ledge into Camp American K College Ledge and Camp Drain.

Also Read 

BECIL Recruitment 2021

RIGHT ANSWER SOLUTION


IAS PUZZLE QUESTION FOR GENIUS PEOPLE.

1604656713249637-1
The answer for 9+4+7 is 366329
9+4+7=9×4+9×7
=36,63
first fours digits
for the last digit, we have to do
36+63-7=92
the reverse of 92 is 29
so 9+4+7=366329

Beginning in 2014, there was an army corps of experts, extracting weapons, including mustard gas and mortar shells.

No comments:

Post a Comment