સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Friday, 4 December 2020

i Khedut Sahay Yojna For How To Fill Form I Khedut Portal || ikhedut.gujarat.gov.in


How are you friends and today I have come up with information about a government scheme and below is all the information and this is a scheme related to farmer assistance and this scheme of benefits for the farmer to come to work.i Khedut Yojana 2020 : Khedut Mitro Government Ni Sabsidi Patra Yojna Ma Online Form Bharva Mate Khedut Nondhni Patrak No. Dwara Arji Kari Sako Cho Ane Je Khedut Mitro Pase Khedut Nondhani Patra Nathi Teo Niche Mujab Na Aadhar Purava Sathe Arji Kari Aapna Taluka Panchayat Kacheri Ae Karel Arji Ni Print Ma Sahi Kari Aapva Ni Rahese.


i Khedut Sahay Yojna For Pashupalan I ikhedut.gujarat.gov.in


i khedut is an web portal started by Agriculture & Co-Operation Department. I khedut is online subsidy process by Government of Gujarat.The Farmers who are interested can easily register on this portal for get benefits of Gujarat Government subsidy at www.ikhedut.gujarat.gov.in.
Component of i Khedut Yojana 2020


1. Underground Pipe Line-PVC


2.M B. Plau (mechanical reversible
3.Mb Plau
4.Mb Plau (Hydraulic reverse)
5.Outomatic Seed Low Fertilizer Drill
6. Automated Seed Low Fertilizer Planner
7. Automated Seed Drill
8. Celtivator
9. Cleaner cum Grader
10. Open Pipeline
11.Groundnut Digger
12. Charge cutter (engine / oil motor operated)
13.Captor Cutter (Tractors / Power Teeler Operated)
14. Chasele Plau
15. Serious Teal Seed Low Fertilizer Drill
16. Zero Teal Seed Low Fertilizer Planner
17. Serious Teal Seed Drill
18.Tractor
19.Discover Plau
20.Discover Heroes
21. Retired
22. Pedi Trans-Planet (Self-propelled)
23. Pump Setts
24.Processing Unit
25.Plau
26.Pack Defense Equipment- Power-operated
27. Power Tealer
28. Power Thraser
29. Power Weeder (self-propelled)
30. Potato Diger
31. Potato Planter
32.Post Hall Digger
33. Frontier Broadcasters
34. FREN OPENER
35. Bund Former
36. Brus Cutter
37. Blade Harrow
38.Beller (tractor powered
39. Multi Crop Planter
40. Mobile Shader
41.Redged Bed Planter
42.Raze & Return Planter
43.Reser
44.Reper (tractor front mounted)
45.Ripper (self propelled)
46. Reaper cum binder
47. Pottery Plow
48. Harry Potter Disk
49. Rotary Power Tealer (Self Propelled)
50. Rotor Power Harrow
51. Rawatwater
52.land level
53. Laser Land Level
54. Vinoving Fan
55.Shredder
56.Stable Saver
57. Subsecular
58. Slashar
59. Hand Tools Kit
60.Hero (Rap)

Also read 

Sarkari Yojana All in one PDF file Download in Gujarati


How To Fill Form I Khedut Portal


Visit Ikhedut Portal


How To Fill Form:Watch VideoYou can easily read the information from the video below here and you will also get all the information easily from the link given above along with the official web.


You will find information about this government scheme here in this website and the information is also updated daily and more and more people will share this news and it will also work.


Jobs will receive daily news from this web site

No comments:

Post a Comment