સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 29 December 2020

Homemade ways to identify pure desi ghee

 Domestic ways of how to identify pure desi ghee ..

Share this article with other housewives so that they too can know and recognize pure ghee, you should share this article as much as possible for the health of many people.
 

SELF DEFENCE TRAINING FOR STD 6 TO 12 GIRLS


Ghee is an important food of the villagers and still some villagers find it more suitable for ghee. So it is also healthier. The villagers eat pure and fresh ghee.But the ghee found in the city is not fresh or pure. Which harms our body. But there are different ways to identify it which we are going to tell you today.

Impure or adulterated ghee harms our body and money. There are now chemicals and ingredients on the market that can give the same taste and aroma as pure ghee even if mixed with ordinary oil or vegetable ghee. In that we cannot identify pure ghee. Today we will tell you how to identify pure ghee?
Take some ghee and heat it and then drain it in a cold pot and let it cool down. After a while if the color of ghee changes or its taste changes then understand that it is vegetable ghee. If it is pure ghee, it will be as fragrant as before and will taste good.

IMPORTANT LINK::

 


Share this article with other housewives so that they too can know and how to identify pure ghee people in good health. And where is the impure ghee?

No comments:

Post a Comment