સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Wednesday, 9 December 2020

Download National Digital Library application


Support is planned for all academic levels, including researchers and lifelong learners, all disciplines, all popular forms of access devices, and differently competent learners. It is being developed to help students prepare for entrance and competitive exams, enabling people to learn and prepare from the best studies around the world, and helping researchers to conduct interrelated research from multiple sources. 
Also, read  Photo Editor is a small but powerful photo editing Android application.

National Digital Library (NDLI) offers access to wide selection of digital contents.
Ministry of Human Resource Development underneath its National Mission on Education through data and Communication Technology has initiated the National Digital Library of India (NDL India) test to develop a framework of virtual repository of learning resources with a single-window search facility. Filtered and federated looking is used to facilitate centered looking so learners will establish the proper resource with elbow grease and in minimum time.


Some Key Features of Digital Library App:::

Filtering results of the search and browse with aspect primarily based refinement choices
IMPORTANT LINK:::Download national Digital Library application from here
Important Notes for users:


Your phone state is needed to unambiguously generate Associate in Nursing id (required) by encrypting your Phone state specific info and this id initiates the shake mechanism with the NDL API for association institution. 

No comments:

Post a Comment