સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Wednesday, 30 December 2020

Corona Vaccine Update:

The corona vaccine may need to be taken every six months, not a permanent solution
Gandhinagar3 hours agoA dry run test was conducted for corona vaccination in Gandhinagar city

The doctor of the Gujarat government's task force says that a permanent solution will have to wait
Only vaccine companies say that immunity lasts up to 6 months or years

Corona vaccine is now prevalent in India and is likely to be approved very soon. But taking this vaccine does not eliminate the permanent problem and gain immunity like other diseases. 

Experts say it is not yet clear how effective the vaccine will be, but there may be resistance to it for a certain period of time. Once taken, the second dose may need to be taken again in six months or a year.

Immunity is found 42 days after taking the dose

. A member of the task force formed by the Gujarat government for corona vaccine, Dr. Talking to Divya Bhaskar, Nishchal Bhatt said that the manufacturers of this vaccine are not the only ones who are said to have permanent immunity.
 According to him, after taking two doses of the vaccine once, the first dose gives immunity in 42 days, but the effect lasts from six months to a year.

 So it is possible to get vaccinated again at some distance. The current vaccine is a vector and mRNA type vaccine and its effects need to be tested.


Dry run of vaccine completed smoothly in

Gujarat Dry run was conducted on Monday and Tuesday in Gandhinagar and Rajkot in Gujarat to check the preparations for vaccination of corona. 

There was a mock-drill of administrative work on Monday and medical work related to vaccination on Tuesday which has been completed smoothly.

No comments:

Post a Comment