સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો


Joine whatsApp group

Search This Website

Sunday, 6 December 2020

Can you solve this high IQ number math puzzle?

Hello friends why Dutch and today I have come up with a good and fun puzzle for you, Its information is given in the area below and you will have fun.

IF
6 + 2 x 4 = 15
12 + 3 x 5 = 30
30 + 8 x 12 = 175
then
100 + 16 x 14 = ?So were you able to guess the answer? if yes then congratulation if no don't worry scroll down further to know the right answer.


ANSWER
Answer is 530

EXPLANATION-:
EQUATION 1 -: 3 + ( 2 x ( 2 + 4 ) ) = 3 + ( 2 x 6 ) = ( 3 + 12 ) = 15 ( note that first we have to half the first number then multiply second number with the addition of second and third number )

Solar rooftop Yojana Agency List In gujarat Pdf DownloadEQUATION 2 -: 6 + ( 3 × 8 ) = 6 + 24 = 30 ( note 8 comes from addition of 5 and 8 )

EQUATION 3 -: 15 + ( 8 × 20 ) = 15 + 160 = 175


EQUATION 4 -: 50 + ( 16 × 30 ) = 530

Do share this puzzles with your friends cousins and on social networking sites.

No comments:

Post a Comment