સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Wednesday, 30 December 2020

BEST DRAWING PRACTICE BOOK FOR STD 1 TO 5

Do your photos look wrong even after carefully repeating each step from a detailed tutorial? These problems can come from a lack of basic skills that are overlooked when learning how to draw.In fact, these skills are obvious to those who are painting too much, but they can easily be forgotten after a few years without a pencil in their hand. So, are you ready to understand?

Your problem: You cannot draw a straight line or a complete circle.

iwanttodraw-1-0-cant-draw-straight-line


Phase 1


Straight lines are not real. They only exist in the vector, which is the shortest path between two points. Even if it starts out as something inappropriate, you draw it, more mistakes can happen. what does this mean?


SELF DEFENCE TRAINING FOR STD 6 TO 12 GIRLS


Click here to download PDF


iwanttodraw-1-2-draw-flower


step 3

Technical drawing (straight lines, right circles) requires concentration. It is about pulling things exactly as they are. Is this really what you want to do? Draw the same things the same way all the time?

If you do, well, there is no tutorial for you. Drawing-making is about keeping your hands relaxed, it is more important to focus on the final effect rather than creating true lines.. But this time follow these simple rules:

No comments:

Post a Comment