સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Monday, 28 December 2020

Ahmedabad: In the age of net banking, e-cheaters are looking for new patras without giving the Aadhaar card number if the cheater activated corona vaccine is called in the name of vaccination registration.

 Ahmedabad: In the age of net banking, e-cheaters are looking for new patras without giving the Aadhaar card number if the cheater activated corona vaccine is called in the name of vaccination registration.People are scared of corona and waiting for vaccinations. At such stage: e-cheating by calling in the name of registration of vaccination and Aadhar card number L.I. An appeal has been made to remain vigilant. Obtaining OTP after Aadhaar card number can be a fraud: It is necessary and necessary to be vigilant against e-retailers for vaccinating against corona.

How are you friends and today I have come up with a lot of work information and its information can be found in the photo below and share this information with more and more people.

Friends have given you information in the area below and work and necessary information.


Also Read 

Ground report: Scavengers' strike in the city

IMG 20201226 WA0020

You will get a lot of calls for corona vaccine and they will ask for your information and they will not give you the information about Aadharkand.

Send this information to all your friends and relatives

The card number provided is small, but e-cheating can also happen on your mobile phone at this time.. Registration of Corona Vaccination or OTP is required.It is not done over the phone, so do not tell such OTP to anyone, so when you arrive your banking, Aadhaar card is said that once the registration is done, it is advisable not to give other details, but give the OTP number.

No comments:

Post a Comment