સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Monday, 30 November 2020

With the help of this photo editor you can edit your photos, like a professional.

 Which has 3D effect, glitch effect and 100+ other effect
Glitch Photo Editor offers a bundle of amazing VHS, glitch effects & vaporwave effects to distort your photos in artistic ways. 
Glitch Effects & VHS Trippy Effects– VHS, RGB, Trippy, Glitch, GB, Grainy, Fisheye– Blur glitch to cover imperfection of photo


– Easily adjust degree, size, random effect


Vaporwave Sticker


– 100+ stickers in cyber punk & future punk style


– Seapunk, aesthetic statue, windows 95, pixel game…


– Psychedelic cool elements and text stickers


Filters for Pictures & Retro Photo Effects– Adjust brightness, contrast, saturation, hue, warmth etc.


Trippy Photo Editor

Start your psychedelic journey with this trippy effects. Download This Application From Here

Retro Photo Editor


Retro trend comes back again. Retro Photo Editor offers you a host of vintage photo effects & retro filters helping you go back to the day when we are happy and young

No comments:

Post a comment