સરકારી યોજના , સરકારી ભરતી અને લેટેસ્ટ ન્યૂઝ માટે અમારા વોટ્સઅપ નંબર +91 9723795769 ને તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપ માં એડ કરો

Joine whatsApp group

Search This Website

Tuesday, 13 October 2020

Free Ship Card Scheme

SC category students studying in self-help institutes are given “Free Ship Card” at the time of admission for the noble purpose of  easy admission without paying tuition fee

Free Ship Card Scheme


Free Ship Card Scheme

 Annual income limit 3.50 lakh 

Contact the nearest District Scheduled Caste Welfare Office for more information

 The link provided for downloading required documents and forms as well as complete information for free ship card

The government of India has implemented a Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Caste Students with the letter No.

(2) read above.  From the Department of Social Justice and Empowerment on the number

Row:

Considering the above-mentioned circumstances and the proposal of the Government of India as well as the Department of Social Justice and Empowerment, the students belonging to the Scheduled Castes .  Since the free sheep card issued by the District Backward Classes Welfare Officer has been issued, such students are admitted to the self-reliant institutions under the Education Department under the guarantee given by the District Backward Classes Welfare Officer under the Free Ship Card. 


Application Form 


Read Official Paripatra

Conditions:

In case of students eligible for Fee Ship Card under the Post Matric Scholarship Scheme sponsored by the Government of India for Scheduled Caste students. It will then have to be considered an automatic cancellation.  

  The same amount will have to be returned to the student considering the guarantee.

No comments:

Post a comment