જુનીયર કલાર્ક પરીક્ષા કોલ લેટર

     ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર

     દ્વારા તા. 29-1-2023 ના રોજ જુનીયર કલાર્ક પરીક્ષા

           કોલ લેટર – હોલ ટીકીટ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

                           Best of Luck

Leave a Comment